Domenii Tematicebreadcrumb separatorDetaliu zona tematică
Obligațiile întreprinderilor

Articolul 10 alineatul (3) din Decretul legislativ nr. 136 din 17 iulie 2016 prevede că, pe durata detașării și până la 2 de ani de la încetare, întreprinderea străină care dispune detașarea trebuie să respecte următoarele obligații:

  • să facă declarația prealabilă de detașare a personalului angajat în Italia până la ora 24 a zilei anterioare începerii detașării și să notifice toate modificările ulterioare în termen de 5 zile de la producerea evenimentului, în conformitate cu procedurile prevăzute în Decretul ministerial nr. 170 din 6 august 2021 și în anexele la acesta;
  • să păstreze, pe suport de hârtie sau în format electronic în limba italiană, documentele referitoare la încadrarea în muncă (contract de muncă sau alt document care conține informațiile prevăzute la articolele 1 și 2 din Decretul legislativ nr. 152/1997, statele de plată, declarații privind începutul, sfârșitul și durata programului de lucru zilnic, documente care să ateste plata salariilor sau alte documente echivalente, comunicarea publică a stabilirii raportului de muncă sau documente echivalente, precum și certificatul referitor la legislația aplicabilă în materie de securitate socială;
  • să desemneze o persoană de contact cu domiciliul ales în Italia, care să răspundă de trimiterea și primirea actelor și documentelor. În caz contrar, locul de desfășurare a activității întreprinderii care dispune detașarea este considerat a fi locul în care își are sediul sau reședința beneficiarul serviciilor;
  • să desemneze, pe toată durata detașării, o persoană de contact cu competențe de reprezentare care să asigure legătura cu partenerii sociali în cauză pentru a promova negocierile colective de al doilea nivel, cu obligația de a fi disponibilă în cazul unei cereri motivate din partea partenerilor sociali.

De asemenea, articolul 10a din Decretul legislativ nr. 136 din 17 iulie 2016, astfel cum a fost introdus prin Decretul legislativ nr. 122 din 15 septembrie 2020, prevede o serie de obligații de informare:

  • întreprinderea utilizatoare cu sediul în Italia trebuie să informeze agenția de muncă temporară care a dispus detașarea cu privire la condițiile de muncă și de încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor detașați. De asemenea, pe întreaga durată a prestării de servicii și până la doi ani de la încetarea acesteia, întreprinderea utilizatoare este obligată să păstreze o copie a informațiilor traduse în limba italiană și a dovezii transmiterii acestora pentru a fi prezentate organelor de supraveghere;
  • în cazul detașării de către agenții de muncă temporară stabilite în alt stat membru decât Italia [articolul 1 alineatul (2a) a doua teză], întreprinderea utilizatoare stabilită în Italia informează fără întârziere agenția de muncă temporară cu privire la detașarea lucrătorului la o altă întreprindere;
în cazul detașării de către agenții de muncă temporare stabilite în alt stat membru decât Italia [articolul 1 alineatul (2a) prima teză], înainte ca lucrătorii să fie trimiși în Italia, întreprinderea utilizatoare trebuie să informeze în scris agenția de muncă cu privire la informațiile menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (f). În plus, întreprinderea utilizatoare este obligată să furnizeze întreprinderii beneficiare a serviciilor, stabilită în Italia, o copie a informațiilor traduse în limba italiană și a transmiterii acestora, pentru a fi prezentate organelor de supraveghere.


Urmăriți-ne pe

twitter linkedin telegram youtube instagram facebook